Axudas para estudantes con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2021/2022

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publica a Resolución do 31 de xullo de 2020 pola que se convocan axudas para estudantes con necesidade específica de apoio educativo para o curso 2020

a)Que estudantes teñen acceso a esta bolsa? : Estudantes que demostren unha necesidade específica de apoio derivada dalgunha das seguintes situacións: Discapacidade, que debe ser igual ou superior ao 33%: acreditada por certificado de discapacidade, certificado dun departamento de orientación (dependente das administracións) ou dun equipo de orientación educativa e psicopedagóxica (dependente das administracións), ou o equipo de avaliación e orientación dun centro base do Instituto de Maiores e Servizos Sociais ou organismo correspondente da comunidade autónoma. Trastorno de conduta grave: igual que o anterior. TDAH asociado a discapacidade ou trastorno grave de conduta: o mesmo que o anterior. Trastorno do espectro autista: igual que o anterior. Altas capacidades: acreditadas por un equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou un departamento de orientación dependente da administración educativa correspondente. Debe cumprir os 6 anos de idade. b) Tipo de axuda que se convoca: - Axuda directa para estudantes, incluídos os afectados por TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividade), que requiren durante un período da súa escolarización ou ao longo desta, certos apoios e atención educativa específica derivados de discapacidade ou trastornos graves de conduta. Os estudantes afectados por TEA (Trastorno do Espectro Autista) non incluído no parágrafo anterior e que requiran estes apoios e atención educativa específica tamén poden ser beneficiarios de axuda directa. - Subvencións para necesidades educativas especiais derivadas de discapacidade, trastorno de conduta grave ou TEA para familias numerosas. - Axudas para programas complementarios específicos á educación regrada para estudantes con necesidade específica de apoio educativo asociado a altas capacidades intelectuais. c) Solicitude: A solicitude deberá completarse de xeito electrónico. Unha vez completada, podes completar a túa solicitude nunha das seguintes opcións: - Solicitantes cun certificado de sinatura electrónica recoñecido: a través do rexistro telemático do Ministerio de Educación, Cultura e Deportes, achegando un escaneo dos certificados correspondentes. - Solicitantes sen certificado de sinatura electrónica recoñecido: imprimirán o formulario de solicitude e presentarano, unha vez asinado, no centro educativo onde se realizarán os estudos no curso 2020/2021. Para a reeducación pedagóxica ou lingüística débese presentar a seguinte documentación: Certificación emitida polo inspector da zona. Informe específico do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación no que se detalle a asistencia educativa e as horas semanais que se consideran necesarias para a súa corrección, así como, no seu caso, as proporcionadas polo centro, a duración previsible do mesmo e as condicións que garanten a súa prestación. Informe emitido polo centro ou reeducador que presta o servizo que contén información detallada sobre as características do servizo, incluído o número de horas semanais e o especialista que o presta, así como o custo mensual durante un máximo de 10 meses. Declaración responsable da persoa que imparte a reeducación pedagóxica ou lingüística de que cumpre os requisitos de formación requiridos. Para altas capacidades, deberá presentarse a seguinte documentación: Informe específico do equipo de orientación educativa e psicopedagóxica ou do departamento de orientación no que se detalle a asistencia educativa e o número de horas semanais que se consideran necesarias para a súa corrección, a duración previsible da mesma e as condicións que garanten a súa prestación. Informe emitido polo centro ou reeducador que presta o servizo, que contén información detallada sobre as súas características, incluídas as horas semanais e o especialista que o presta, así como o custo mensual. O enlace para cibrir a beca é: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=1399

Saír