Becas generales MEFP para estudios postobligatorios y universitarios 2021/2022

O Ministerio de Educación e Formación Profesional publica a Resolución do 31 de xullo de 2020 pola que se convocan bolsas xerais para o curso 2020-2021, para estudantes que cursen estudos postobrigatorios ou universitarios. DESTINATARIOS Os estudantes que estean matriculados no curso 2020-2021 nalgún dos niveis seguintes poden solicitar estas bolsas: - Primeiro e segundo cursos de Bacharelato. - Formación profesional de grao medio e superior. - Ensinanzas artísticas profesionais. - Educación deportiva. - Estudos de idiomas en escolas oficiais, incluída a modalidade a distancia. - Ensino artístico superior. - Estudos relixiosos superiores. - Estudos militares superiores. - Cursos de preparación para probas de acceso á Formación Profesional impartidas en centros públicos e privados. - Formación Profesional Básica. - Cursos universitarios do sistema universitario español realizados en centros españois e válidos en todo o territorio nacional PROCEDEMENTO DE SOLICITUDE: A SOLICITUDE envíase mediante un formulario en liña a través da páxina web do Ministerio de Educación e Formación Profesional. ACCESO EN LÍNEA ESTUDOS NON UNIVERSITARIOS ACCESO ONLINE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS Non é necesario achegar documentación xa que as unidades encargadas do tratamento consultarán e obterán da administración correspondente todos os datos necesarios para verificar que se cumpren os requisitos xerais, académicos e económicos. Só en determinados casos moi concretos, deberá achegarse a documentación específica que se especificará no formulario. A solicitude deberá completarse mediante o formulario accesible electronicamente a través da sede electrónica do Departamento no enderezo: https://sede.educacion.gob.es ou en www.educacionyfp.gob.es Unha vez cuberta a solicitude, deberá ser asinada polo interesado ou o seu representante legal no caso de ter menos de 18 anos con algún dos sistemas de sinatura electrónica aceptados pola sede electrónica e enviados a través do procedemento telemático establecido, presentándose así a todos os efectos. Non se terán en conta as solicitudes cubertas de forma electrónica que non completen o proceso de presentación establecido, obténdose o xustificante de solicitude que deberá gardar o solicitante para acreditar, se é o caso, a presentación da súa solicitude dentro do prazo. e forma establecida.

Saír