DOCUMENTACIÓN:


Determinación da unidade familiar:
Non terá a consideración de membro computable:
Nos casos que non exista libro de familia ou non reflicta a situación a 31 de decembro de 2020 poderán acreditar o número de membros con : Certificado de convivencia, sentenza xudicial de separación ou divorcio, informe dos servizos sociais.
Os impresos de solicitude Anexo I están dispoñibles:

<<< Volver