OFERTA ACADÉMICA

 • Ensinanza Secundaria Obrigatoria
 • Bacharelato:
  • Humanidades e CCSS
  • Ciencias e Tecnoloxía
 • Formación Profesional Básica:
  • Informática de oficina

INSTALACIÓNS

 • Aulas Abalar
 • Aulas específicas (idiomas, tecnoloxía, música, ed. plástica, debuxo, laboratorios -física, química e bioloxía-, 5 aulas de informática, pedagoxía terapéutica, audición e linguaxe)
 • Equipamentos multimedia en todas as aulas, biblioteca e salón de actos.
 • Biblioteca: Aberta á toda a comunidade educativa, conta cuha ampla oferta de actividades e un fondo editorial de máis de 17.000 volumes.
 • Pavillón e pistas polideportivas

SERVIZOS

 • Portal web wwww.iescosmelopez.org
 • Blogs educativos e CMS
 • Transporte escolar gratuíto
 • Comedor escolar con cociña no propio Centro
 • Cafetería
 • Servizo de fotocopiadora
 • Banco de libros
 • Escola de familias

PROGRAMAS EDUCATIVOS

 • Navega con Rumbo
 • Plan de Convivencia
  • Plan Proxecta
  • Plan Director:
   • Prevención da violencia de xénero
   • Prevención do consumo de drogas e alcol
   • Prevención do acoso escolar
   • Uso responsable das novas tecnoloxías
  • Programas educativos da Cruz Vermella:
   • Educación para a saúde (alimentación, sexualidade e prevención de consumo de drogas)
   • Prevención de condutas violentas
 • Agrupamentos flexibles
 • Apoio en grupos reducidos
 • Plan de atención á diversidade do alumnado
 • Plan de Formación Permanente do Profesorado
 • Plan de Mellora de Bibliotecas Escolares
 • Plan lector
 • Clube de lectura
 • Optatividade
 • Atención psicopedagóxica e orientación académica e profesional individualizada
 • Feira de orientación universitaria e charlas informativas sobre orientación académica

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

 • Viaxes culturais a destinos europeos, estatais e autonómicos
 • Correlingua
 • Asistencia a representacións teatrais
 • Celebración de festivais (nadal, entroido, letras galegas...)
 • Exposións e concursos literarios, de creacións plásticas, culinarios...
 • Semana da constitución, da autonomía, das letras galegas, da ciencia, de Rosalía, da prensa e do libro
 • Conmemoracións (día da paz, dos dereitos humanos, da muller...)
 • Actividades e competicións deportivas
 • Formación en primeiros auxilios (RCP, SVB, DESA...)
 • Colaboración con estudos univeritarios
 • Festa de graduación de Bacharelato e FPB