INFORMACIÓN FAMILIAS

GUÍA FAMILIAS: Protocolo COVID Curso 2020-21 e Programa de acollida

Durante esta difícil etapa na que nos atopamos, solicitamos a colaboración das familias, para facilitar o traballo do centro escolar ao que van asistir as súas fillas/os. Resaltar que somos docentes e non profesionais sanitarios, polo que só podemos poñer á súa disposición os medios dos que dispoñemos para que seus fillos teñan o entorno escolar máis seguro posible e seguir o protocolo da Xunta dentro das nosas posibilidades humanas.
No verán estivemos traballando no protocolo para garantir a seguridade das súas fillas e fillos e de todo o persoal do centro, na sinalización do centro e das portas de entrada, asegurándonos que a distancia mínima entre cadeira e cadeira nas aulas sexa de 1,5 metros, poñendo cartelería necesaria, dotando a todos os espazos do material hixiénico indispensable e realizando outras obras. Pero non sabemos como vai evolucionar a pandemia, polo que pedimos especial atención ás comunicacións que lles iremos enviando a través dos medios oficiais dos que dispoñemos.
Ver documemtos a un Click:
Protocolo Covid
Programa de acollida

[ pechar ]