1. PROTECCIÓN DE DATOS

O IES Cosme López Rodríguez. cumpre coas directrices da Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, o Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre polo que se aproba o Regulamento do desenvolvemento da Lei Orgánica e demáis normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para isto, xunto con cada formulario de recabo de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poda solicitar a ies.cosme.lopez@edu.xunta.es, fará saber ó usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Asimesmo, o IES Cosme López Rguez. informa que da cumprimento a Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico e lle solicitará o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fines comercias en cada momento.

Aviso Legal redactado seguindo o: Modelo de Aviso Legal web de España

1. PROTECCIÓN DE DATOS

El IES Cosme López Rodríguez cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a ies.cosme.lopez@edu.xunta.es, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, IES Cosme López Rguez. informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

Aviso Legal redactado siguiendo el: Modelo de Aviso Legal web de España