Condicións legais

Condiciones legales

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumprimento co deber de información recollido no artigo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflicten os seguintes datos: A empresa titular do dominio web é: Instituto de Enseñanza Secundaria Cosme López Rodríguez (en adiante IES Cosme López Rguez.), con domicilio a estes efectos en R/ Vicente Risco, S/N (32350- A Rúa -Ourense-) número de C.I.F.: Q-8255213-D inscrita no Rexistro de Centros de Ensino de la Xunta de Galicia. Correo electrónico de contacto: ies.cosme.lopez@edu.xunta.es do sitio web.

2. USUARIOS

O acceso e/ou uso de este portal de IES Cosme López Rguez. atribúese a condición de USUARIO, que acepta, desde dito acceso e/ou uso, as Condicións Xerais de Uso aquí reflectidas. As citadas Condicións serán de aplicación independentemente das Condicións Xerais de Contratación que no seu caso resulten de obrigado cumprimento.

3. USO DO PORTAL

www.iescosmelopez.org y www.iescosmelopez.net proporciona o acceso a multitude de informacións, servizos, programas ou datos (en adiante, "os contidos") en Internet pertencentes a IES Cosme López Rguez. ou aos seus licenciantes que aos que o USUARIO poda ter acceso. O USUARIO asume a responsabilidade do uso do portal. Dita responsabilidade extendese ao rexistro que fose necesario para acceder a determinados servizos ou contidos.

En dito rexistro o USUARIO será o responsable de aportar información veráz e lícita. Como consecuencia deste rexistro, ó USUARIO pódeselle proporcionar un contrasinal da que será responsable, comprometéndose a facer un uso dilixente e confidencial da mesma. O USUARIO comprometese a faer un uso axeitado dos contidos e servizos (como por exemplo servizos de chat, foros de discusión e grupos de novas) que o IES Cosme López Rguez. ofrece a través do seu portal e con carácter enunciativo pero non limitativ o, a non empregalos para

  1. incorrer en actividades ilicitas, ilegais ou contrarias á boa fé e á orde pública;
  2. difundir contidos ou propaganda de carácter racista, senófoba, pornográfico-ilegal, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos;
  3. provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos do IES Cosme López Rguez., dos seus provedores ou de terceiras persoas, introducir ou difundir virus informáticos ou de calesqueira outros sistemas físicos ou lóxicos que sexas susceptibles de provocar os danos anteriormente mencionados;
  4. intentar acceder e, no seu caso, utilizar as contas do correo electrónico doutros usuarios e modificar ou manipular as súas mensaxes. IES Cosme López Rguez. reservase o dereito de retirar todos aqueles comentarios e aportacións que vulneren o respecto á dignidade da persoa, que sexan discriminatorios, senófovos, racistas, pornográficos, que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, a seu xuizo, non reslultaran axeitados para a súa publicación. En calquera caso, IES Cosme López Rguez. non será responsable das opinións verquidas polos usuarios a través dos foros, chats, ou outras ferramentas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

IES Cosme López Rguez. cumple coas directrices da la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre polo que se aproba o Regulamento do desenvolvemento da Lei Orgánica e demáis normativa vixente en cada momento, e vela por garantir un correcto uso e tratamento dos datos persoais do usuario. Para isto, xunto con cada formulario de recabo de datos de carácter persoal, nos servizos que o usuario poda solicitar a ies.cosme.lopez@edu.xunta.es, fará saber ó usuario da existencia e aceptación das condicións particulares do tratamento dos seus datos en cada caso, informándolle da responsabilidade do ficheiro creado, a dirección do responsable, a posibilidade de exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación ou oposición, a finalidade do tratamento e as comunicacións de datos a terceiros no seu caso.

Asimesmo, IES Cosme López Rguez. informa que da cumprimento a Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico e lle solicitará o seu consentimento ao tratamento do seu correo electrónico con fines comercias en cada momento.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

IES Cosme López Rguez. por sí ou como concesionaria, é titular de todos os dereitos de propiedade intelectual e industrial da súa páxina web, así como dos elementos contidos na mesma (a título enunciativo, imáxes, son, audio, vídeo, software ou textos; marcas ou logotipos, combinacións de cores, estrutura e deseño, seleccioón de materiais usados, programas de ordenador necesarios para o seu funcionamento, acceso e uso, etc.), titularidade de IES Cosme López Rguez. ou ben dos seus licenciantes.

Todos os dereitos reservados. En virtude do disposto nos artibos 8 e 32.1, párrafo segundo, da Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas a reproducción, a distribución e a comunicación pública, incluída a súa modalidade de posta a disposición, da totalidade ou parte dos contidos desta páxina web con fines comerciais, en calquera soporte e por claquera medio técnico, sen a autorización do IES Cosme López Rguez. O USUARIO comprometese a respectar os dereitos da propiedade intelectual titulariade do IES Cosme López Rguez.. Poderá visualizar os elementos do portal e incluso imprimilos, copialos e almacenalos no disco duro do seu ordenador ou en calquera outro soporte físico sempre e cando sexa, única e exclusivamente, para o seu uso persoal e privado. O USUARIO deberá absterse de suprimir, alterar, eludir ou manipular calquera dispositivo de protección ou sistema de seguridade que estivera instalado nas páxinas do IES Cosme López Rguez.

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS E RESPONSABILIDADE

IES Cosme López Rguez. non se fai responsable, en ningún caso, dos danos y perxuizos de calquera natureza que poideran ocasionar, a título enunciativo: erros ou omisións nos contidos, falta de dispoñibilidade do portal ou a transmisión de virus ou programas maliciosos ou lesivos nos contenidos, a pesar de haber adoptado todas as medidas tecnolóxicas necesarias para evitalo.

7. MODIFICACIÓNS

IES Cosme López Rguez. reservase o dereito de efectuar sen previo aviso as modificacións que considere oportunas no seu portal, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través da mesma como a forma na que estes aparecen presentados ou lacalizados no seu portal

8. LIGAZÓNS

No caso de que en www.iescosmelopez.org y www.iescosmelopez.net se dispuxesen ligazóns ou hipervínculos hacia outros sitios de Internet, IES Cosme López Rguez. non exercerá ningún tipo de control sobre ditos sitios e contidos. En ningún caso IES Cosme López Rguez. asumirá responsabilidade técnica, calidade, fiabilidade, exactitude, amplitude, veracidade, validez e constitucionalidade de calquera material ou información contida en ningún dos hipervínculos ou outros sitios de Internet.

Igualmente a inclusión destas conexións externas non implicará ningún tipo de asociación, fusión ou participación coas entidades conectadas.

9. DEREITO DE EXCLUSIÓN

IES Cosme López Rguez. reservase o dereito a denegar ou retirar o acceso ao portal e/ou os servizos ofrecidos sen necesidade de preaviso, a instancia propia ou de un terceiro, a qules usuarios que incumplan as presentes Condicións Xeráis de Uso.

10.XERALIDADES

IES Cosme López Rguez. perseguirá o incumprimento das presentes condicións asi como calquera utilización indebida do seu portal exercendo todas as accións civiles e penais que podan corresponder en dereito.

11.MODIFICACIÓN DAS PRESENTES CONDICIÓNS E DURACIÓN

IES Cosme López Rguez. poderá modificar en calquera momento as condicións aquí deteminadas, sendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

A vixencia das citadas condicións irá en función da súa exposición e estarán vixentes e debidadmente publicadas ata que sexan modificadas por outras.

12. LEXISLACIÓN APLICABLE Y XURISDICCIÓN

A relación entre IES Cosme López Rguez. e o USUARIO rexirase pola normativa española vixente e calquera controversia someteráse aos xulgados e tribunais da vila de O Barco de Valdeorras.

Aviso Legal redactado siguiendo o: Modelo de Aviso Legal web de España

1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: la empresa titular de dominio web es Instituto de Enseñanza Secundaria Cosme López Rodríguez (en adiante IES Cosme López Rguez.), con domicilio a estos efectos en C/ Vicente Risco, S/N (32350- A Rúa -Ourense-) número de C.I.F.: Q-8255213-D inscrita en el Rexistro de Centros de Ensino de la Xunta de Galicia. Correo electrónico de contacto: ies.cosme.lopez@edu.xunta.es del sitio web.

2. USUARIOS

El acceso y/o uso de este portal de IES Cosme López Rguez. atribuye la condición de USUARIO, que acepta, desde dicho acceso y/o uso, las Condiciones Generales de Uso aquí reflejadas. Las citadas Condiciones serán de aplicación independientemente de las Condiciones Generales de Contratación que en su caso resulten de obligado cumplimiento.

3. USO DEL PORTAL

www.iescosmelopez.org y www.iescosmelopez.net proporciona el acceso a multitud de informaciones, servicios, programas o datos (en adiante, “los contenidos”) en Internet pertenecientes a IES Cosme López Rguez. o a sus licenciantes a los que el USUARIO pueda tener acceso. El USUARIO asume la responsabilidad del uso del portal. Dicha responsabilidad se extiende al registro que fuese necesario para acceder a determinados servicios o contenidos.

En dicho registro el USUARIO será responsable de aportar información veraz y lícita. Como consecuencia de este registro, al USUARIO se le puede proporcionar una contraseña de la que será responsable, comprometiéndose a hacer un uso diligente y confidencial de la misma. El USUARIO se compromete a hacer un uso adecuado de los contenidos y servicios (como por ejemplo servicios de chat, foros de discusión o grupos de noticias) que IES Cosme López Rguez. ofrece a través de su portal y con carácter enunciativo pero no limitativo, a no emplearlos para (i) incurrir en actividades ilícitas, ilegales o contrarias a la buena fe y al orden público; (ii) difundir contenidos o propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico-ilegal, de apología del terrorismo o atentatorio contra los derechos humanos; (iii) provocar daños en los sistemas físicos y lógicos de IES Cosme López Rguez. , de sus proveedores o de terceras personas, introducir o difundir en la red virus informáticos o cualesquiera otros sistemas físicos o lógicos que sean susceptibles de provocar los daños anteriormente mencionados; (iv) intentar acceder y, en su caso, utilizar las cuentas de correo electrónico de otros usuarios y modificaro manipular sus mensajes. IES Cosme López Rguez. se reserva el derecho de retirar todos aquellos comentarios y aportaciones que vulneren el respeto a la dignidad de la persona, que sean discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos, que atenten contra la juventud o la infancia, el orden o la seguridad pública o que, a su juicio, no resultaran adecuados para su publicación. En cualquier caso, IES Cosme López Rguez. no será responsable de las opiniones vertidas por los usuarios a través de los foros, chats, u otras herramientas de participación.

4. PROTECCIÓN DE DATOS

IES Cosme López Rguez. cumple con las directrices de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Real Decreto 1720/2007 de 21 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica y demás normativa vigente en cada momento, y vela por garantizar un correcto uso y tratamiento de los datos personales del usuario. Para ello, junto a cada formulario de recabo de datos de carácter personal, en los servicios que el usuario pueda solicitar a ies.cosme.lopez@edu.xunta.es, hará saber al usuario de la existencia y aceptación de las condiciones particulares del tratamiento de sus datos en cada caso, informándole de la responsabilidad del fichero creado, la dirección del responsable, la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, la finalidad del tratamiento y las comunicaciones de datos a terceros en su caso.

Asimismo, IES Cosme López Rguez. informa que da cumplimiento a la Ley 34/2002 de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y le solicitará su consentimiento al tratamiento de su correo electrónico con fines comerciales en cada momento.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

El IES Cosme López Rguez. por sí o como cesionaria, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de su página web, así como de los elementos contenidos en la misma (a título enunciativo, imágenes, sonido, audio, vídeo, software o textos; marcas o logotipos, combinaciones de colores, estructura y diseño, selección de materiales usados, programas de ordenador necesarios para su funcionamiento, acceso y uso, etc.), titularidad de IES Cosme López Rguez. o bien de sus licenciantes.

Todos los derechos reservados. En virtud de lo dispuesto en los artículos 8 y 32.1, párrafo segundo, de la Ley de Propiedad Intelectual, quedan expresamente prohibidas la reproducción, la distribución y la comunicación pública, incluida su modalidad de puesta a disposición, de la totalidad o parte de los contenidos de esta página web, con fines comerciales, en cualquier soporte y por cualquier medio técnico, sin la autorización de IES Cosme López Rguez.. El USUARIO se compromete a respetar los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial titularidad de IES Cosme López Rguez.. Podrá visualizar los elementos del portal e incluso imprimirlos, copiarlos y almacenarlos en el disco duro de su ordenador o en cualquier otro soporte físico siempre y cuando sea, única y exclusivamente, para su uso personal y privado. El USUARIO deberá abstenerse de suprimir, alterar, eludir o manipular cualquier dispositivo de protección o sistema de seguridad que estuviera instalado en el las páginas de IES Cosme López Rguez..

6. EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS Y RESPONSABILIDAD

IES Cosme López Rguez. no se hace responsable, en ningún caso, de los daños y perjuicios de cualquier naturaleza que pudieran ocasionar, a título enunciativo: errores u omisiones en los contenidos, falta de disponibilidad del portal o la transmisión de virus o programas maliciosos o lesivos en los contenidos, a pesar de haber adoptado todas las medidas tecnológicas necesarias para evitarlo.

7. MODIFICACIONES

IES Cosme López Rguez. se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en su portal, pudiendocambiar, suprimir o añadir tanto los contenidos y servicios que se presten a través de la misma como la forma en la que éstos aparezcan presentados o localizados en su portal.

8. ENLACES

En el caso de que en www.iescosmelopez.org y www.iescosmelopez.net se dispusiesen enlaces o hipervínculos hacía otros sitios de Internet, IES Cosme López Rguez. no ejercerá ningún tipo de control sobre dichos sitios y contenidos. En ningún caso IES Cosme López Rguez. asumirá responsabilidad alguna por los contenidos de algún enlace perteneciente a un sitio web ajeno, ni garantizará la disponibilidad técnica, calidad, fiabilidad, exactitud, amplitud, veracidad, validez y constitucionalidad de cualquier material o información contenida en ninguno de dichos hipervínculos u otros sitios de Internet.

Igualmente la inclusión de estas conexiones externas no implicará ningún tipo de asociación, fusión o participación con las entidades conectadas.

9. DERECHO DE EXCLUSIÓN

IES Cosme López Rguez. se reserva el derecho a denegar o retirar el acceso a portal y/o los servicios ofrecidos sin necesidad de preaviso, a instancia propia o de un tercero, a aquellos usuarios que incumplan las presentes Condiciones Generales de Uso.

10.GENERALIDADES

IES Cosme López Rguez. perseguirá el incumplimiento de las presentes condiciones así como cualquier utilización indebida de su portal ejerciendo todas las acciones civiles y penales que le puedan corresponder en derecho.

11.MODIFICACIÓN DE LAS PRESENTES CONDICIONES Y DURACIÓN

IES Cosme López Rguez. podrá modificar en cualquier momento las condiciones aquí determinadas, siendo debidamente publicadas como aquí aparecen.

La vigencia de las citadas condiciones irá en función de su exposición y estarán vigentes hasta debidamente publicadas. que sean modificadas por otras.

12. LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN

La relación entre IES Cosme López Rguez. y el USUARIO se regirá por la normativa española vigente y cualquier controversia se someterá a los Juzgados y tribunales de la Villa de O Barco de Valdeorras.

Aviso Legal redactado siguiendo el: Modelo de Aviso Legal web de España