A.P.A.

ORLA 2008

Centro Co-Financiado

Última hora !

Estamos de Entroido
2017-02-24

Axudas para a realizaci贸n de actividades de formaci贸n
2016-03-28

PROBAS DE ACCESO A CICLOS 2016
2016-02-05

Admisi贸n 2015-2016
2015-02-03

Calendario PAU 2015
2014-12-23

LIBROS DE TEXTO
2014-06-01

PROBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS
2014-03-09

Calendario PAU 2014
2014-02-21

ADMISI脫N A CICLOS FORMATIVOS 2013/14
2013-06-17

Titores/as para desenv. do pr谩cticum no Centro
2012-09-24

Correlingua 2012 PREMIO PARA O IES
2012-05-16

Axudas prog. de Cooperaci贸n Territorial
2012-04-10

Bolet铆n informativo da Conseller铆a
2012-03-22

Excursi贸n 谩 Par铆s
2012-03-19

Atenci贸n PAIS/NAIS: axudas Activ. de formaci贸n en L铆nguas
2012-03-06

Calendario PAU 2012
2011-12-30

RECOMENDAMOS
2011-06-25

N潞 57 da Revista Galega do Ensino
2009-12-18

OFERTA FORMATIVA
Esta é a nosa oferta formativa de ciclos medios. Preme no enlace para máis información:
> Ciclo Medio Explotación de Sistemas Informáticos(ESI)
 
MODO DE ACCESO A CICLOS MEDIOS

Pódese acceder de xeito directo, ou ben mediante unha proba. As dúas formas de acceso son incompatibles.
Mediante proba unicamente poderán concorrer as persoas que carezan de requisitos académicos que posibiliten o acceso directo.

>Acceso directo:

- Débese cumprir algún dos requisitos seguintes:
- Posuír o título de graduado en educación secundaria.
- Posuír o título de técnico auxiliar.
- Posuír o título de técnico.
- Ter aprobado o segundo curso de bacharelato unificado polivalente (BUP).
- Ter superado o segundo curso do primeiro ciclo experimental da reforma das ensinanzas medias (REM).
- Ter superado o terceiro curso do plan de 1963 das ensinanzas de artes aplicadas e oficios artísticos.
- Ter superado o segundo curso do plan experimental.
- Ter superados outros estudios declarados equivalentes, para efectos académicos, con algúns dos anteriores.

>Acceso mediante proba:

Nesta proba de acceso, a persoa aspirante deberá acreditar os coñecementos e as habilidades suficientes para cursar con proveito as devanditas ensinanzas. A proba consta de dúas partes, unha de carácter sociocultural e unha de carácter científico-tecnico.

Poden concorrer ás probas aquelas persoas que teñan cumpridos 17 anos ou que os cumpran no ano en que se realicen as probas. Non obstante, quen non teña esta idade pode concorrer ás probas se ten superado un programa de garantía social.

>Características das probas de acceso:

O contido desta proba estrutúrase en dúas partes: sociocultural e científico-tecnolóxica

A valoración de cada unha destas partes expresarase numericamente entre cero e dez. A nota final da proba calcularase sempre que se obteña polo menos unha puntuación de catro en cada unha das partes e será a media aritmética destas, expresada con dous decimais. Será positiva a cualificación de cinco puntos ou superior.

- Parte sociocultural. Avalianse coñecementos de lingua en galego e castelan, historia,...

- Parte científico-tecnolóxica. Resolución de problemas de matemáticas, tecnoloxía,...

>Exencións das probas de acceso

Poderán quedar total ou parcialmente exentas da proba de acceso aos ciclos de grao medio as persoas que acrediten ter superadas as probas de acceso á universidade para maiores de 25 anos. No caso de obter a exención total da proba a cualificación final será de 5,00.

>Inscrición e celebración das probas de acceso aciclos de grao medio

Para poder acceder as probar é necesario facer unha inscripción no mes de maio. Esta inscrición farase na secretaría dos institutos públicos de ensino secundario e nos centros integrados en que se impartan ensinanzas de formación profesional.

A celebración das probas realizarase no mes de xuño.

Estes plazos modificanse cada ano, consultar a páxina da consellería.

MÁIS INFORMACIÓN
Para consultar as datas, os prazos e as convocatorias podedes visitar: http://www.edu.xunta.es/fp/