AUSENCIAS POR COVID-19

Modelo de declaración responsable ante unha ausencia por COVID-19

O apartado 2.A.3. do Protocolo de Adaptación ao contexto da COVID-19 nos centros de ensino non universitario de Galicia para o curso 2020-2021, versión 16-09-2020, establece:
"Se algunha persoa do núcleo familiar é sospeitosa de padecer a COVID-19, o alumnado ou o persoal do centro que convivan con elas non poderán acudir ao centro ata que se coñeza o resultado da proba e sexa negativo. A persoa afectada ou a súa familia comunicarán o resultado á persoa coordinadora COVID do centro".

Os días que o persoal docente e non docente non poida acudir ao centro por esta circunstancia, xustificará a ausencia cunha declaración responsable, co modelo que se achega:
Modelo de declaración

Documentos do Centro:
PLAN DE ADAPTACIÓN Á SITUACIÓN COVID 19 NO CENTRO DURANTE O CURSO 2020-2021
PROGRAMA DE ACOLLIDA
Plan de Continxencia

Protexámonos a nós mesmos e aos que nos rodean: Información da Consellería

Recomendacións sobre a ventilación en Centros Educativos: Información da Consellería

[ pechar ]